Τρίτη, 28 Οκτωβρίου 2014

Ὑπεράγαθε Δέσποινα Θεοτόκε...

KANDYLAKI: Ὑπεράγαθε Δέσποινα Θεοτόκε...: Ἐπάκουσον τῆς οἰκτρᾶς μου δεήσεως καί μή καταισχύνῃς με ἀπό τῆς προσδοκίας μου, ἡ μετά Θεόν ἐλπίς πάντων τῶν περάτων τῆς γῆς. Τόν β...

Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2014