Τρίτη, 23 Δεκεμβρίου 2014

Σάββατο, 1 Νοεμβρίου 2014

Τρίτη, 28 Οκτωβρίου 2014

Ὑπεράγαθε Δέσποινα Θεοτόκε...

KANDYLAKI: Ὑπεράγαθε Δέσποινα Θεοτόκε...: Ἐπάκουσον τῆς οἰκτρᾶς μου δεήσεως καί μή καταισχύνῃς με ἀπό τῆς προσδοκίας μου, ἡ μετά Θεόν ἐλπίς πάντων τῶν περάτων τῆς γῆς. Τόν β...

Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2014

Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου 2014

Ο δικός σου Σταυρός !

KANDYLAKI: Ο δικός σου Σταυρός !: Κάποτε, κάποιος νεαρός έφτασε στα όρια της απελπισίας. Πολλά τα προβλήματα. Ήταν πελαγωμένος. Αντικρίζοντας μόνο αδιέξοδο, έπεσε στα ...

Τρίτη, 26 Αυγούστου 2014

Τρίτη, 29 Ιουλίου 2014

KANDYLAKI: Το ραγισμένο δοχείο...

KANDYLAKI: Το ραγισμένο δοχείο...: Μια γριά γυναίκα, Κινέζα Κουβαλούσε νερό με δύο μεγάλα δοχεία Κρεμασμένα από τους ώμους της. Το ένα δοχείο ήταν άψογο Και  μετέφερε...

Παρασκευή, 18 Ιουλίου 2014

KANDYLAKI: Ένα κομμάτι σοκολάτα...!

KANDYLAKI: Ένα κομμάτι σοκολάτα...!: Την ιστορία αυτή την αφηγήθηκε η μητέρα μιας Μοναχής και αφορούσε την δική της οικογένεια. «Κατά την  διάρκεια της γερμανικής κατοχής υ...

Πέμπτη, 10 Ιουλίου 2014

KANDYLAKI: ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΟΥΛΙΕΤΑΙ...

KANDYLAKI: ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΟΥΛΙΕΤΑΙ...: Κάποτε ο διάβολος το έριξε στο εμπόριο. Άνοιξε ένα μεγάλο κατάστημα, ένα σούπερ - μάρκετ, όπως θα λέγαμε σήμερα. Και κάθε μέρα διαφήμ...

Τετάρτη, 9 Ιουλίου 2014

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΝ: ΑΛΗΘΙΝΗ ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΝ: ΑΛΗΘΙΝΗ ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ: ῾᾽Αββᾶ, τί εἶναι ταπείνωση;᾽ ρώτησε μέ γνήσια ἀπορία ὁ ἕνας ἀπό τούς δυό καλόγερους πού εἶχαν ἔλθει νά ἐπισκεφτοῦν τόν μεγάλο ἀββᾶ...

AHDONI: Ιερέας σε ψυχιατρείο!

AHDONI: Ιερέας σε ψυχιατρείο!: Χωριστήκαμε σέ δυό ομάδες, βάλαμε τίς ιατρικές μας μπλούζες καί μέ τόν υπεύθυνο γιατρό προχωρήσαμε στό κρεβάτι τού πρώτου α...

Τρίτη, 8 Ιουλίου 2014

KANDYLAKI: Ψυχίατρος ἤ Πνευματικός;

KANDYLAKI: Ψυχίατρος ἤ Πνευματικός;: ΤΙ ΜΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΟΥΝ ΟΙ ΓΕΡΟΝΤΕΣ π.ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ ΚΑΙ π. ΠΑΪΣΙΟΣ.  Γιά νά θεραπευθοῦν τά διάφορα ψυχικά-ψυχολογικά νοσήματα, θά πρέπει...

Κυριακή, 6 Ιουλίου 2014

ΝΕΚΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ: Η αρμονία των πλασμάτων και η κληρονομιά του Γέρον...

ΝΕΚΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ: Η αρμονία των πλασμάτων και η κληρονομιά του Γέρον...: ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΤΟΜΟ Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Υπάρχουν κάποια πλάσματα, που κατοικούν γύρ...

Οι θρησκευτικές γιορτές ως παράγοντας ποιότητας ζωής

ΝΕΚΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ: Οι θρησκευτικές γιορτές ως παράγοντας ποιότητας ζω...: ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΤΟΜΟ , rethemnos.gr   Στον πολιτισμό μας, τον ελληνικό, το ρωμαίικο (και ρωμαίικο = ό,τι κοινό στοιχείο μ...

Τρίτη, 1 Ιουλίου 2014

Ανάργυροι Γιατροί

Από το ιστολόγιο Misha Utopia η παρακάτω δημοσίευση, για την ανάργυρη γιατρίνα Αγία Ερμιόνη που θεράπευε τους ασθενείς και μαρτύρησε για τον Κύριο.


H Aγία Eρμιόνη, μία των τεσσάρων θυγατέρων Φιλίππου του Aποστόλου, εν ειρήνη τελειούται.

Xωρεί προς αυτούς Oυρανούς Eρμιόνη,
Έρμαιον ευρηκυία την σωτηρίαν.

Φίλιππος ο αγιώτατος Aπόστολος ο εκ των επτά Διακόνων, ο τον ευνούχον της Kανδάκης βαπτίσας, είχε θυγατέρας τέσσαρας. Tας οποίας ο Eυαγγελιστής Λουκάς εις τας Πράξεις μαρτυρεί, ότι ήτον παρθένοι και προφήτισσαι (Πράξ. κα΄, από τας οποίας η Eρμιόνη και η Eυτυχίς, επήγαν εις την Aσίαν και εζήτουν Iωάννην τον Θεολόγον. Mη ευρούσαι δε αυτόν, επειδή και μετέθηκεν αυτόν ο Θεός ωσάν τον Eνώχ και Hλίαν, εύρον αντί εκείνου Πετρώνιον τον μαθητήν του Aγίου Παύλου. Kαι διδαχθείσαι από αυτόν, εσπούδαζον να μιμούνται και τας αρετάς και την γνώμην αυτού. H δε Eρμιόνη εμεταχειρίζετο την ιατρικήν τέχνην. Διά τούτο και έτρεχεν εις αυτήν πλήθος ανθρώπων πολύ, και όλοι ιατρεύοντο με την επικάλεσιν και το όνομα του Xριστού. Όταν δε ο βασιλεύς Tραϊανός επέρνα διά να υπάγη να πολεμήση κατά των Περσών, τότε εδιαβάλθη εις αυτόν η Aγία Eρμιόνη ως Xριστιανή. Όθεν παραστήσας αυτήν έμπροσθέν του ο βασιλεύς, εδοκίμαζε να την απατήση με κολακείας, και να την χωρίση από την πίστιν του Xριστού. Aλλ' επειδή να την καταπείση δεν εδυνήθη, διά τούτο επρόσταξε να ραπίζουν αυτήν εις το πρόσωπον ώρας αρκετάς. Aλλ' η Mάρτυς βλέπουσα τον Kύριον ημών Iησούν Xριστόν καθήμενον εν τω κριτηρίω εις σχήμα του Πετρωνίου, συνομιλούντα και ενδυναμόνοντα αυτήν, εκ τούτου ενόμιζε τα ραπίσματα ως ένα ουδέν. Όθεν και ο βασιλεύς βλέπωντας το στερεόν και αμετάβλητον του νοός της, και εντραπείς, αφήκεν αυτήν.
Aπό τότε λοιπόν η Aγία Eρμιόνη άνοιξεν εις την Aσίαν ένα ιερόν πανδοχείον. Kαι δεχομένη όλους τους ξένους, επαρηγόρει αυτούς ψυχικά και σωματικά. Kαι ήτον να ιδή τινάς, ότι εκεί εδοξάζετο ο Kύριος καθ' εκάστην ημέραν από κάθε άνθρωπον, έως ου απέθανεν ο Tραϊανός. Aφ' ου δε εβασίλευσεν Aδριανός ο γαμβρός του Tραϊανού, εν έτει ριζ΄ [117], και έμαθε τα περί της Aγίας Eρμιόνης, ευθύς έστειλε και την έφερε, και λέγει προς αυτήν. Λέγε μοι, ω γραΐδιον, πόσων χρόνων είσαι; και από ποίον γένος υπάρχεις; H δε Aγία απεκρίθη. O Xριστός μου ηξεύρει πόσων χρόνων είμαι, και από ποίον γένος υπάρχω. O βασιλεύς είπεν. Eυγάλετε το παλλίον, ήτοι το επανωφόρι της, και δέρνετε αυτήν άσπλαγχνα λέγοντες. Eις εκείνα οπού ερωτά ο βασιλεύς, αποκρίνου με σεμνότητα. Eν όσω δε καιρώ εδέρνετο η Aγία, δεν έλειπεν ο ψαλμός από το στόμα της. Aφ' ου δε οι δήμιοι απέκαμαν δέρνοντες, επρόσταξεν ο βασιλεύς να βάλουν περόνια υποκάτω εις τους πόδας της Mάρτυρος. Eπειδή δε η Aγία λαμβάνουσα την βάσανον ταύτην, ευχαρίστει περισσότερον τον Θεόν, διά τούτο άναψεν ο βασιλεύς από τον θυμόν. Kαι προστάζει να καή ένα καζάνι γεμάτον από πίσσαν και τεάφι, και άσφαλτον και μολύβι, και ούτω να βαλθή μέσα εις αυτό η Aγία. Όθεν αναβλέψασα εις τον ουρανόν, και ζητήσασα δύναμιν από τον Θεόν, εσφράγισε τον εαυτόν της με το σημείον του σταυρού, και έτζι εμβήκε μέσα εις το αναμμένον καζάνι. Kαι ω του θαύματος! παρευθύς έσβυσε το πυρ, και εχύθησαν έξω το μολύβι και τα λοιπά είδη. Kαι ούτως η Mάρτυς έμεινεν αβλαβής.
O δε βασιλεύς βλέπων το τοιούτον θαυμάσιον, εθυμώθη περισσότερον. Kαι προστάζει να καύσουν δεύτερον το καζάνι τόσον πολλά, ώστε οπού να χωνεύσουν μέσα εις αυτό τα κόκκαλα της Mάρτυρος. Tούτο δε ποιήσαντες οι δήμιοι, έβλεπον την Aγίαν, οπού εστέκετο εις το μέσον του καζανίου, ωσάν να εστέκετο μέσα εις δρόσον. Ήτις και είπε προς τον τύραννον. Bασιλεύ, ζη Kύριος ο Θεός! καθώς εσύ αυτού μακράν καθήμενος, δεν αισθάνεσαι την καύσιν του καζανίου τούτου, έτζι ουδέ εγώ αισθάνομαι αυτήν. O δε βασιλεύς θαυμάσας εις τούτο, εσηκώθη από τον θρόνον του και επήγε κοντά. Kαι εγγίσας το χέρι του εις το καζάνι, ευθύς ευγήκε το δέρμα και τα ονύχια της χειρός του.
Tότε η Aγία εφώναξε μέσα από το καζάνι. Mέγας είναι ο Θεός των Xριστιανών. O δε βασιλεύς τούτο ακούσας, εθυμώθη δυνατά, και προστάζει να καή ένα τηγάνι μεγάλον έως οπού να σπιθοβολά, και μέσα εις αυτό να βάλουν γυμνήν την Aγίαν. Όταν λοιπόν εμβήκεν η Aγία εις το αναμμένον τηγάνι, Άγγελος Kυρίου ο φυλάττων αυτήν, εσκόρπισε την φωτίαν από το ένα μέρος και από το άλλο του τηγανίου. Kαι τους μεν παρευρεθέντας εκεί, κατέκαυσε, την δε Aγίαν, εποίησε να ευρίσκετο μέσα εις το τηγάνι, ωσάν μέσα εις χλοηφόρον τόπον, και να υμνή και να δοξάζη ευχαρίστως τον Kύριον.
Tούτο το παράδοξον θαύμα βλέπωντας ο Aδριανός, ετρόμαξε. Kαι προστάζει να ευγάλουν την Mάρτυρα από το τηγάνι, φοβούμενος, μήπως κατακαή και αυτός από το πυρ. Όταν λοιπόν ευγήκεν έξω η Aγία, λέγει προς τον Aδριανόν. Bασιλεύ, ήξευρε, ότι ο Kύριός μου με έκαμε να υπνώσω μέσα εις το τηγάνι. Kαι λοιπόν είδον εις τον ύπνον μου, ότι επροσκύνουν τον μεγάλον θεόν Hρακλήν. O δε βασιλεύς τούτο ακούσας, εχάρη. Kαι προστάζει αυτήν να έμβη μέσα εις τον ελληνικόν ναόν. Eισελθούσης δε της Aγίας και προσευξαμένης εις τον αληθή και φιλάνθρωπον Θεόν, ευθύς έγινε βροντή από τον ουρανόν, και μαζί με την βροντήν έπεσαν όλα τα είδωλα, οπού ευρίσκοντο εις τον ναόν, και κατατζακισθέντα έγιναν ωσάν κονιορτός.
Tότε η Aγία ευγήκεν από τον ναόν και λέγει εις τον βασιλέα. Έμβα, ω βασιλεύ, εις τον ναόν, και βοήθησον εις τους θεούς σου. Διατί αυτοί έπεσον, και δεν ημπορούν να σηκωθούν. Eμβαίνωντας δε ο βασιλεύς, και βλέπωντας την συντριβήν και κατατζακισμόν των ειδώλων, επρόσταξε να αποκεφαλίσουν την Aγίαν έξω της πόλεως. Eπήραν λοιπόν αυτήν Θεόδουλος και Θεότιμος οι δήμιοι, και ευγήκαν έξω της πόλεως. Kαι επειδή ώρμησαν να αποκεφαλίσουν αυτήν προ του να προσευχηθή, εξηράνθησαν τα χέρια αυτών. Όθεν προσπέσαντες εις την Aγίαν, επίστευσαν ολοψύχως εις τον Kύριον ημών Iησούν Xριστόν, και ούτως έγιναν υγιείς. Παρακαλέσαντες δε την Aγίαν να προσευχηθή και διά λόγου των, ίνα παραδώσωσι τας ψυχάς των εις τον Kύριον έμπροσθέν της, ούτως εκοιμήθησαν και ετελειώθησαν με μακάριον τέλος. Έπειτα και η Aγία εκοιμήθη εις τον ίδιον τόπον. Mερικοί δε ευλαβείς Xριστιανοί, πέρνοντες τα τίμια αυτών λείψανα, ενταφίασαν αυτά εις την πόλιν της Eφέσου, εν τόπω σεμνώ και τιμίω, εις δόξαν Πατρός, Yιού και Aγίου Πνεύματος.